Vaše účetnictví

S námi bude Vaše účetnictví
jak má být.

Rychlá navigace

Naše služby

Daňová evidence

Standardně zahrnuje:
 • vedení peněžního deníku
 • vystavení pokladních dokladů
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného hmotného majetku
 • zpracování daňového přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výpisů z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování závěrky
Lze případně dohodnout:
 • vedení skladového hospodářství
 • tisk faktur
 • provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
 • provedení inventarizace investičního majetku
 • zpracování knihy jízd
 • zpracování knihy denních tržeb

Účetnictví

Standardně zahrnuje:
 • zpracování účetního rozvrhu
 • vystavení pokladních dokladů
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního majetku a drobného majetku s postupným opotřebením
 • zpracování daňového přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výpisů z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • inventarizace účtů
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cashflow, příloha
Lze případně dohodnout:
 • vedení skladového hospodářství
 • tisk faktur
 • provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
 • provedení inventarizace investičního majetku
 • zpracování knihy jízd
 • zpracování knihy denních tržeb

Mzdová a personální agenda

Standardně zahrnuje:
 • přihlašování nově vzniklé organizace u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti
 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
 • zpracovávání měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné úrazové pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
 • zpracování a vedení mzdových listů
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • zpracování ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracování vyúčtování zálohově odváděné daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • odhlašování odcházejících zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
 • odhlašování zanikající organizace u OSSZ a zdravotních pojišťoven
Lze případně dohodnout:
 • zastupování klienta při kontrolách na OSSZ a zdravotních pojišťovnách
 • zastupování klienta při jiných kontrolách souvisejících se mzdami či personalistikou
 • vypracování pracovních smluv a dohod
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Vyplňování statistických výkazů

Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, jsou zpravodajské jednotky povinny poskytnout Českému statistickému úřadu všechny požadované údaje.

Vyplňujeme všechny statistické výkazy, jejichž náplň spočívá v účetních datech, ať už se jedná o výkazy měsíční, čtvrtletní nebo roční.

Daňové poradenství

Daňové poradenství je založeno zejména na správném vnímání a uplatňování platné legislativy a snaze optimalizovat daně v mezích zákona. Smyslem daňového poradenství je posoudit rozhodování a jednání našich klientů z hlediska výhodnosti nebo nevýhodnosti, a doporučit třeba i jiné, hospodárnější, ale vždy naprosto správné postupy. Daňové poradenství pro naše klienty poskytuje zejména partnerská firma Ing. Petr Jesch, daňový poradce zapsaný do seznamu daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 3981.

Ověření účetní závěrky auditorem

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s celou řadou partnerských auditorských firem, zajišťujeme pro své klienty ověřování řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek.

Zpracování podnikatelských záměrů pro účely banky při úvěrování firmy včetně zpracování pravidelného výkaznictví

Pro klienty, kteří se rozhodli k zajištění dostatečných finančních zdrojů využít úvěr či zažádali o bankovní garanci, zpracováváme veškeré podklady a analýzy, včetně vyhotovení kompletních žádostí o úvěr. Posléze pak zabezpečujeme pravidelné výkaznictví dle požadavků peněžního ústavu.

Zastupování před finančním úřadem

Na základě plné moci zastupujeme klienta před příslušným finančním úřadem. Výhodou je naše znalost příslušných předpisů, zejména daňového řádu, která nám umožňuje efektivnější komunikaci se správcem daně, a tedy i dosažení lepších výsledků v daňovém řízení. Můžeme klienta zastupovat i v běžných záležitostech jako je registrace k jednotlivým daním, doručování, podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v prodloužené lhůtě, podání žádosti o povolení platit daň ve splátkách, o stanovení záloh jinak apod. Klient je takto ušetřen jakékoliv formy komunikace s úředními osobami.

Prodloužení lhůty a zajištění odkladu pro podání daňového přiznání FO a PO

Pro klienty, kteří vyžadují odklad termínu pro podání daňového přiznání, zajišťujeme ve spolupráci s našimi partnerskými daňovými poradci tento odklad. Klient udělí plnou moc daňovému poradci, kterou musí doručit svému správci daně před podáním termínu pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, který je k tomu zmocněn. Plná moc nemusí být notářsky ověřena.

Zasílání výkazů do sbírky listin

Na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 562/2006 Sb. vydané podle § 33 odst. 4 obchodního zákoníku, je nutné listiny, které se jen zakládají do sbírky listin obchodního rejstříku, podávat pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf). Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím datového nosiče Compact Disc Recordable (CD-R). Rejstříkový soud doručené nosiče dat nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení je skartuje. Podle sdělení například Městského soudu v Praze budou listiny založené do sbírky listin v jiné než elektronické podobě vraceny a bude požadováno jejich předložení v elektronické podobě. V té souvislosti si dovolujeme upozornit, že dle § 200de občanského soudního řádu může být soudem uložena pořádková pokuta až do výše 20.000,- Kč, pokud nebude uposlechnuta výzva soudu k založení listin do sbírky listin. Nabízíme řešení, které těmto komplikacím zcela předchází.